klachtenregeling

Afhandeling klachten

logo Ruby and RoseStichting Ruby and Rose neemt alle klachten serieus. Wij zien een klacht als een mogelijkheid om te leren en om te komen tot verbetering. U kunt dus altijd bij ons terecht als er een klacht is. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure:

  • U dient uw klacht schriftelijk in (per mail of per post).
  • Na ontvangst van uw klacht sturen wij een ontvangstbevestiging.
  • Het bestuur neemt uw klacht in behandeling.
  • U ontvangt uiterlijk binnen 21 dagen antwoord op uw ingediende klacht. Indien dat niet haalbaar is, informeren wij u daarover.

 

U kunt ook een klacht indienen bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit bureau houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze eerder bij stichting Ruby and Rose heeft ingediend.

Klachtenreglement subsidieaanvragen

Ingediende subsidieaanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van stichting Ruby and Rose en door het bestuur. Toch kan het voorkomen dat de indiener van een subsidieaanvraag klachten of aanmerkingen heeft over de werkwijze of de afhandeling van de subsidieaanvraag. Iedere klacht of aanmerking wordt zorgvuldig onderzocht en afgehandeld.

Een indiener van een subsidieaanvraag kan schriftelijk (per mail of per post) een klacht indienen bij het bestuur van stichting Ruby and Rose over de manier waarop een aanvraag is behandeld, de bejegening van de indiener, fouten in de administratieve afhandeling of het verstrekken van onjuiste informatie door de stichting. Klachten kunnen binnen vier weken na de berichtgeving over het besluit van een aanvraag worden ingediend. Bij het indienen van de klacht dienen de con

tactgegevens van de indiener volledig vermeld te worden en de klacht dient concreet en onderbouwd te zijn.

Verdere gang van zaken:

  1. Stichting Ruby and Rose bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee weken en vermeldt hierbij de termijn van afhandeling.
  2. Een klacht kan niet ontvankelijk worden verklaard als de gegevens van de indiener onduidelijk of onvolledig zijn, de klacht niet is onderbouwd of dezelfde klacht al eerder is ingediend en afgehandeld. De klager wordt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.
  3. Als stichting Ruby and Rose de klacht inhoudelijk in behandeling neemt, dan ontvangt de indiener binnen vier weken na ontvangst van de klacht bericht over het moment waarop hij/zij persoonlijk (telefonisch) over de klacht zal worden gehoord.
  4. De klacht wordt in behandeling genomen door tenminste één lid van het bestuur van stichting Ruby and Rose en één lid van de Wetenschappelijke Raad van stichting Ruby and Rose. Er wordt voor gezorgd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen de indiener en de klachtenbehandelaars.
  5. De indiener kan de klacht nader toelichten in een (telefonisch) gesprek met de klachtenbehandelaars tijdens een hoorzitting. Van de hoorzitting (telefonisch of persoonlijk) wordt een verslag gemaakt.
  6. Na de hoorzitting brengen de klachtenbehandelaars een advies uit aan het bestuur van stichting Ruby and Rose. Het bestuur van stichting Ruby and Rose neemt het geheel in overweging en komt tot een besluit.

Het besluit van het bestuur van stichting Ruby and Rose wordt schriftelijk en gemotiveerd, samen met het verslag van de hoorzitting, aan de indiener toegestuurd. Dit besluit is bindend.

Door uw aankoop steunt u Ruby and Rose

SHOP & DONEER!